Bijstandsbedragen 1e helft 2016

Voor de eerste helft van 2016 is het wettelijk minimumloon: € 1524.60 per maand bruto bij een voltijdse arbeidsovereenkomst.
De vakantietoeslag krijg je er nog bij en dat is bruto 8% van het brutosalaris.
Hoe veel dat allemaal netto is, dat is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en de werkgever in kwestie.

De bijstand (en de IOAW) wordt afgeleid van het wettelijk minimumloon en wordt netto uitgekeerd.
Voor de eerste helft van 2016 is een volledige bijstandsuitkering voor alleenstaanden tussen 21 jaar en de pensioenleeftijd: € 972.70 per maand; dit is inclusief 5% vakantietoeslag.
Gehuwden krijgen € 1389.57 per maand; bedrag is inclusief 5% vakantietoeslag.
Vakantietoeslag: die wordt door de gemeente gereserveerd, zodat je maandelijks per saldo maar 95% van het maximale bedrag krijgt. Wat er aan vakantietoeslag is opgespaard, wordt uitgekeerd halverwege het jaar of bij beëindiging van de uitkering.
Er geldt een verlaging van de uitkering als de kostendelersnorm in het spel is.
Het vrij te laten vermogen is € 5920 voor een alleenstaande en het dubbele voor gehuwden.
Het vrij te laten vermogen in een woning is € 49900.

De schatting van het belastbaar inkomen van alleenstaande bijstandsgerechtigden voor het jaar 2016 - dat is bij benadering het bruto inkomen per jaar - bedraagt € 14860.
Voor gehuwden is het bedrag € 9610 per partner.
Deze bedragen gelden alleen als u een volledige uitkering ontvangt en geen andere inkomsten heeft. Op uw jaaropgave staat het exacte bedrag.

Al deze cijfers en meer staan in de Normenbrief 1 januari 2016 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Gemeenteloket SZW.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan wat u op deze plaats leest.

2016: Minder lang WW

Vanaf 1 januari 2016 krijg je steeds minder lang een WW uitkering, dus kom je eerder in de bijstand of de IOAW.
Hoe lang je WW krijgt is afhankelijk van hoe veel jaar je gewerkt hebt. Tot en met 2015 kon je maximaal 38 maanden WW opbouwen. Vanaf 2016 wordt dat maximum per kwartaal ingekort met 1 maand. Op die manier is vanaf 2019 de maximale WW duur nog maar 24 maanden.
Er is sprake van wat overgangsregelingen. Als je op 1-12-2015 al 38 maanden WW hebt opgebouwd en op die datum WW aanvraagt, dan krijg je nog 38 maanden. Als je echter op 1-12-2015 het maximum van 38 maanden hebt opgebouwd en pas per laten we zeggen 1-7-2016 WW aanvraagt, dan worden er 3 maanden van afgesnoept, dus krijg je 35 maanden WW.
De opbouw van WW rechten gaat per 2016 ook anders. De eerste 10 jaar krijg je 1 maand WW per gewerkt jaar, daarna een halve maand WW per gewerkt jaar, met vanaf 2019 dus dat maximum van 24 maanden. Wat je tot en met 2015 aan rechten hebt opgebouwd blijft staan (als dat minder is dan 38 maanden), maar vanaf 2016 krijg je te maken met de nieuwe methode van opbouw.
Misschien iets om mee rekening te houden is dat in de WW de sollicitatieplicht al per 1-7-2015 is veranderd. Het eerste half jaar mag je nog solliciteren op passend werk, daarna moet je ieder werk accepteren.

Bronnen:

Rijksoverheid: Wijzigingen WW, WGA, IOW en IOAW per 1 januari 2016

Rijksoverheid: Aanpassingen WW

Zie ook: UWV - Wet werk en zekerheid (WWZ)

Wet: Werkloosheidswet (WW)


Collectieve zorgverzekering voor minima

De gemeente Roosendaal biedt weer een zorgverzekering aan voor mensen die een minimaal inkomen hebben.
Aanmelden voor 2016 kan tot eind 2015, daarna niet meer.
Kijk op de website GezondVerzekerd - gemeente Roosendaal.

U kunt kiezen uit twee verzekeringen: Extra of Extra Uitgebreid. De Extra Uitgebreid verzekering is handig voor mensen met een langdurige ziekte en voor mensen die wat meer dan normale aanspraak op hulpmiddelen of therapie moeten maken.
Beide verzekeringen zijn inclusief een verzekering voor de eigen bijdrage aan WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en WLZ (wet langdurige zorg).
Voor de Extra verzekering bent u als alleenstaande € 116.73 per maand kwijt en u betaalt uw eigen risico van € 385 zelf. De Extra Uitgebreid verzekering kost € 99.59 per maand voor de verzekering en 10 maanden lang betaalt u uw eigen risico vooruit door die 10 maanden lang € 38.50 per maand te betalen bovenop de verzekeringspremie. Wat u aan het einde van de rit aan eigen risico niet heeft opgemaakt, krijgt u terug. Voor beide verzekeringen geldt dat kinderen tot 18 jaar gratis zijn meeverzekerd.
Alle details over de premie en de precieze dekking vindt u op de hierboven genoemde aanmeldingspagina.

Uw inkomen wordt gecontroleerd om te bepalen of u recht heeft op deze verzekering. Op de website van het Werkplein vindt u gegevens over de inkomensgrens.

De gemeente Roosendaal heeft eind November aan haar klanten een brief over deze verzekering gestuurd. Helaas heeft deze brief tot veel onduidelijkheid geleid. We hebben opheldering gevraagd en snel gekregen. Een beleidsmedewerker van Sociale Zaken Roosendaal geeft de volgende toelichting:

Bij de polis: gemeente extra uitgebreid moeten mensen zelf de premie van € 99,59 betalen, als ook een bedrag van € 385,- wat CZ bij de klant in rekening brengt gedurende de  periode: maart 2016 t/m dec. 2016 (= 10 termijnen van € 38,50). In de maanden maart t/m dec. 2016 betaalt de klant voor deze polis dus totaal € 138,09 p/mnd.
Daarmee is deze polis voor de klant dus wel iets duurder dan de andere polis: gemeente extra, maar biedt wel een uitgebreidere dekking speciaal voor mensen die chronisch ziek/gehandicapt zijn.
Bij de polis: gemeente extra uitgebreid draagt de gemeente totaal € 42,-- per maand bij in de poliskosten.
Deze gemeentelijke bedrage is bewust zo hoog gesteld om zo de doelgroep chronisch zieken te compenseren voor dit (jaarlijks) te betalen eigen risico van € 385,-.
Via die constructie betaalt de gemeente dus eigenlijk volledig dit eigen risico en dat is de overweging geweest om het zo in de brief te zetten. [de brief gericht aan de klanten.]

(Aan de gegvens die u hier leest kunt u geen rechten ontlenen.)

 

Passende woningen

Vanaf januari 2016 mag u niet meer te duur huren. De Woningwet wordt hierop aangepast. Onder een bepaalde inkomensgrens, kunt u niet meer reageren op woningen met een te hoge huurprijs.
In de gemeente Roosendaal is woningcorporatie AlleeWonen de grootste verhuurder van sociale huurwoningen. U kunt inschrijven op een woning via de website Klikvoorwonen. Nieuw is dat u een inkomensverklaring van de Belastingdienst moet overleggen bij uw inschrijving bij Klikvoorwonen.

Koppelingen
Op de website van AlleeWonen staat alle informatie over deze nieuwe passendheidsnorm, inclusief de relevante bedragen.
Inschrijven voor een woning doet u op Klikvoorwonen. Het inschrijven kost geld, evenals het jaarlijks verlengen van de inschrijving.
Een inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingtelefoon: 0800 - 0543 (houd uw burger service nummer bij de hand).
Toelichtingen over de inkomensverklaring staan op de website van de Belastingdienst. Deze koppeling zal ongetwijfeld veranderen; zoek dan naar "inkomensverklaring" op de site van de Belastingdienst.
De officiële tekst van de Woningwet is te vinden op de site wetten.overheid.nl.

Antwoordopbijstand.nl

Alle spelregels die in Roosendaal gelden voor bijstand, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, studietoeslag.
 
(klik op de prent voor een grotere versie)
 

Bijstand - recht op voorschot

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, heeft u in principe recht op een voorschot. Dat voorschot is minimaal 90% van de te verwachten uitkering voor 1 maand. Dus niet de €50 waar veel mensen mee naar huis worden gestuurd.
Het voorschot wordt binnen 4 weken na de aanvraag overgemaakt. Voorwaarde: het moet duidelijk zijn dat de kans groot is dat u recht op een uitkering heeft én u moet alle noodzakelijke informatie meteen hebben ingeleverd. Als u nog steeds geen uitkeringsbeschikking heeft ontvangen, kunt u 4 weken later een volgend voorschot krijgen.
Dit staat allemaal in de Participatiewet artikel 52 lid 1 en 2.
Als u een voorschot krijgt, dan zal dat te zijner tijd moeten worden terugbetaald. Meestal wordt het verrekend met de eerste maand waarover u de uitkering ontvangt.
Als u geen voorschot krijgt, dan kunt u helaas geen bezwaar instellen tegen deze beslissing. Dat staat in de Algemene Wet Bestuursrecht (art. 7:1 en 8:5).
Als u vindt dat de gemeente toch fout zit, dan kunt u alleen nog maar terecht bij de toezichthouder, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Bron van deze informatie is:
Antwoordopbijstand, afdeling GR Werkplein hart van West-Brabant.
Informatiepad: Algemene bijstand > Aanvragen > Recht op een voorschot?

Individuele inkomenstoeslag

Als u al lang een minimaal inkomen heeft, dan heeft u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag. Vroeger heette dat de langdurigheidstoeslag.
Als u al 3 jaar lang een inkomen heeft dat niet boven de 101% (honderd en één procent) uitkomt van het voor u geldende bijstandsniveau én als u geen vermogen van enig belang heeft én als er geen uitzicht is op een inkomensverbetering, dan kunt u een aanvraag indienen. Die aanvraag dient u in door eerst een formulier op te vragen bij de gemeente, in ons geval Roosendaal.
De gemeente zal binnen uiterlijk 8 weken een beslissing nemen over uw aanvraag. Op een nieuwe website staat erg veel uitleg over de precieze voorwaarden. Zo veel, dat we dat niet handig kunnen samenvatten. Verderop geven we links naar de relevante informatie.
Als u al wat krijgt, hoe veel krijgt u dan?
In 2014 was het bedrag €530 voor gehuwden, €475 voor een alleenstaande ouder en €373 voor een alleenstaande, steeds eenmalig en per jaar.
U moet deze toeslag ieder jaar zelf opnieuw aanvragen en u kunt de toeslag niet meer met terugwerkende kracht aanvragen.

Het basisverhaal staat in een verordening:
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 gemeente Roosendaal

Uitvoerige toelichtingen met een nauwkeurige beschrijving van de lange reeks voorwaarden is te vinden op de nieuwe website Antwoordopbijstand, afdeling GR Werkplein hart van West-Brabant
Klik op het tabblad inkomenstoeslag.

 

Taaleis

Met ingang van januari 2016 komt er een nieuw artikel 18b in de Participatiewet. Iedereen die een uitkering ontvangt van de gemeente moet voldoende Nederlands beheersen. Als dat niet het geval is, wordt de uitkering verlaagd met 20, misschien zelfs 40 en uiteindelijk 100 procent.

Waarom is dat? De overheid wil graag dat iedereen die een uitkering krijgt, zo snel mogelijk weer aan het werk komt en daar heb je kennis van de Nederlandse taal voor nodig.
De gemeente zal door middel van een toets vaststellen hoe het is gesteld met uw taalvaardigheid.
Die toets hoeft u niet af te leggen als u al 8 jaar Nederlandstalig onderwijs hebt gevolgd, of een diploma inburgering hebt, of een ander document waaruit blijkt dat u voldoende taalvaardigheid heeft.
Als u niet slaagt voor de toets, krijgt u binnen 8 weken een brief en vanaf dat moment wordt de bijstand verlaagd.
Maar, als u voldoende snel start met een cursus, dan wordt de verlaging niet doorgezet. Het kan ook voorkomen dat u er helemaal niets aan kunt doen dat u (nog) geen Nederlands kent en ook in dat geval zal er geen sprake zijn van verlaging van de uitkering. Bovendien kan er rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden.

Hoe goed moet u Nederlands kennen? Niveau 1F. Praktisch gesproken is dat het niveau dat een leerling op het einde van de basisschool heeft in spreken, luisteren, een gesprek voeren, schrijven en lezen.
Hoe veel wordt de bijstand verlaag? De eerste 6 maanden met 20%. Als u niet voldoende meewerkt, dan met 40%. Als u na 1 jaar nog niet voldoende Nederlands kent, dan krijgt u geen uitkering meer.
Hoe ziet die toets er precies uit? Daar komt nog een AMvB over (algemene maatregel van bestuur).
Wat je aan Nederlands moet kennen staat beschreven in het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Kijk in de kolom "1F".

Er is overigens sprake van een soort overgangsregeling. Wie vanaf januari 2016 bijstand gaat aanvragen, krijgt meteen te maken met de taaleis. Wie nu al bijstand heeft, krijgt er pas vanaf juli 2016 mee te maken.

 

 

 • Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal

  Binnenkort treden er veranderingen op voor de Cliëntenraad Sociale Zaken Roosendaal.

  Wat houdt dat in?
  Het houdt in dat wij de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal gaan voorzien van informatie over Sociale Zaken, zoals: waar lopen wij tegenaan, waar lopen klanten tegenaan?
  Wij zullen deze nieuwe Adviesraad Sociaal Domein gaan voorzien van allerlei informatie gerelateerd aan ons werkveld. Deze informatie zullen zij in hun raad opnemen en waar nodig zullen zij die informatie gebruiken/aanbieden, gevraagd of ongevraagd, aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal.

  Ook zal de Cliëntenraad Soza gaan samenwerken met andere Cliëntenraden uit de omgeving, zoals die van Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk en Rucphen, dit in verband met de nieuwe regelingen van de Participatiewet.
  Maar wel onder het motto: "samen staan we sterker".

 • Goed nieuws. De nieuwe Woningwet 2015

  Vanaf 1 juli 2015 treedt er een nieuwe Woningwet in werking. Vanaf 15-12-2015 moet deze wet in werking zijn voor huurders.

  Deze nieuwe Woningwet legt de handel en wandel van woningcorporaties flink aan banden. En zij zorgt er voor dat mensen met hoge huren en lage inkomens weer sociaal kunnen gaan huren onder de aftoppingsgrenzen.
  Mensen met een inkomen tot €26.500 hoeven niet meer dan €575 te betalen aan huur. Daarin is afhankelijk van het inkomen, ongeveer €285 huursubsidie berekend. Inkomens tussen de €26.500 en de 34.000 kunnen tot aan €610 een sociale woning huren. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen krijgt men ook huursubsidie.

  De gemeente en de huurdersverenigingen krijgen van de regering hierin een belangrijke rol te spelen. De nieuwe Woningwet biedt namelijk de gemeente en verenigingen de kans om prestatieafspraken te maken met woningcorporaties. Daarbij komt er veel meer zeggenschap voor deze partijen dan ooit is geweest. Hiermee moet worden gerealiseerd dat mensen met een laag inkomen voorzien worden van goedkopere huren zoals het altijd al bedoeld is geweest.
  Als leden van de Cliëntenraad zullen wij ons hier actief mee bezig houden.
  Immers AlleeWonen heeft wat ons betreft al veel te lang de vrije hand gehad in het harmoniseren van huren zoals het in hun beleidsstraatje past. Met als gevolg dat huren veel te hoog lagen voor minima, en er huurschulden uit voortvloeiden, maar ook veel te weinig aanbod in goedkope woningen waar vooral jongeren onder de 25 voorrang in kregen.
  En mensen die van een minimum leven en soms minder dan een jongere aan inkomen hebben worden over het hoofd gezien.
  Door deze nieuwe wet moet voor eind 2017 in feite 100% van de lage inkomens onder die aftoppingsgrenzen kunnen huren. Maar omdat dit misschien niet gerealiseerd kan worden legt de overheid een 95% norm op.
  Helaas geldt dit alleen voor mensen die staan ingeschreven voor een woning en die een woning krijgen toegewezen.
  Wat bij AlleeWonen kan leiden tot massale inschrijvingen voor verhuizing.

  Daarom zetten wij van de Cliëntenraad ons onvermoeid in om aandacht te vragen voor zittende huurders en een mogelijke tegemoetkoming van hun hoge huren om massale inschrijvingen te voorkomen. Immers vanuit huurdersverenigingen is op dit moment heel weinig actie te vernemen.

  U wordt door ons op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen hierin. Mocht u zelf meer willen weten, via de site van de overheid en via AEDES vind u alle informatie hierover die bekend is tot nu toe.